پرتال استانداری چهارمحال و بختیاری
براساس يک توافق 3 جانبه

تفاهمنامه توسعه کشاورزي چهارمحال و بختياري در حوضه کارون منعقد شد

کد خبر: 31691 تاریخ انتشار: 1397/12/23
نمایش: 69
اخبار
تفاهمنامه 3 جانبه استانداري، مجمع نمايندگان چهارمحال و بختياري و وزارت جهاد کشاورزي در خصوص تامين توسعه بخش کشاورزي در حوضه آبريز کارون به امضا رسيد.
براساس گزارش روز پنجشنبه اداره کل روابط عمومي استانداري، اين تفاهمنامه با عنوان ' تامين مالي و برنامه عملياتي اجراي پروژه هاي تکميلي تامين آب حوضه کارون در چهارمحال و بختياري ' منعقد شده است.
موضوع اين تفاهمنامه تامين 3 هزار و 700 ميليارد ريال اعتبار براي تکميل طرحهاي نيمه تمام حوضه آبريز کارون در چهارمحال و بختياري است.

طرح هاي اين تفاهمنامه با اولويت و ترتيب تکميل پروژه هاي تامين ، انتقال و توزيع آب است و عمليات داخل مزرعه پس از اتمام يا همزمان با عمليات اين طرحها با پيشرفت فيزيکي 50 درصد خواهد بود که زمان اجراي اين طرح دو ساله است.

در اين تفاهمنامه تعهدات وزارت جهاد کشاورزي ، انجام مطالعات و آماده سازي طرح (پروژه) ، اولويت بندي مراحل کار ، عقد و اجرا قراردادها و رفع مشکلات قراردادها است.

تامين 150ميليون ريال اعتبار به ازاي هر هکتار از طرحها جهت انتقال آب به اراضي شيب دار ، کمک هاي فني و اعتباري براي توسعه روش هاي نوين آبياري ، اقدامات آموزشي و ترويجي براي بهره برداران و سرمايه گذاران ، تامين سهم بهره برداران در قالب تفاهمنامه به ميزان 15 درصد توسط استانداري چهارمحال و بختياري و وزارت جهاد کشاورزي از ديگر بندهاي اين تفاهمنامه است.

تعهدات استانداري چهارمحال و بختياري در اين تفاهمنامه ، تامين سهم اعتبارات استاني و مشارکت بخشي بهره برداران ، حمايت از روند اجرايي، رفع موانع و معارضت هاي اجتماعي ذي نفعان ، تامين سهم بهره برداران از محل تسهيلات بانکي و تصويب ساختار اين طرح در شوراي برنامه ريزي استان است.

همچنين مجمع نمايندگان چهارمحال و بختياري تعهد کرده است که اعتبارات استاني و ملي براي اين طرحها جذب کند و نمايندگان براي رفع معارضت هاي ذي نفعان و همکاري و مساعدت در تامين سهم بهره برداران اعم از مالي ، اعتباري و تسهيلات بانکي اقدام کنند.

افزودن دیدگاه